09120424854
0 0 ريال
کاربران

خریدار دارای معرف
به خریدارانی که توسط معرف با سیستم آشنا می شوند و کد معرف آنها ثبت شده باشد اعم از مشتری عمده و خریداران عمده به غیر از تخفیفات متعلقه به همان گروه، تخفیفی به عنوان همراهی معرف نیز بصورت مازاد به آنها تعلق خواهد گرفت. این دسته از خریداران اصطلاحاً "خریدار دارای معرف" نامیده می شوند.