09120424854
0 0 ريال
کاربران

مشتری عمده
 
به خریداران محترمی که سقف خرید حداقل یکی از اقلام فاکتور آنها از مقدار مشخص شده آن کالا چه از نظر حجمی و چه ریالی بیشتر شود "مشتری عمده" نامگذاری می گردد.
 شایان ذکر است به کل فاکتور مشتریان عمده تخفیف خاصی تعلق خواهد گرفت.