09120424854
0 0 ريال
کاربران

خریداران حرفه ای
آندسته از خریداران محترم که جزء مالکین، پیمانکاران و یا کارفرمایان دولتی می باشند در صورت ارائه مشخصات تکمیلی و مذاکرات مرتبط، "خریدار حرفه ای" نامیده می شوند و به غیر از تخفیفاتی که به مشتریان عمده داده می شود از تخفیفات منحصر به فرد و فروش اعتباری نیز بهرمند خواهند گردید.