09120424854
0 0 ريال
کاربران

معرفین
 
آندسته از عزیزانی که با توجه به تنوع و قیمت مناسب محصولات ارائه شده در این سایت، آنرا به سازندگان، مالکین، پیمانکاران وکارفرمایان دولتی معرفی می نمایند، تا پایان پروژه های معرفی شده به ازای کلیه خریدهای انجامی ماهانه، درصدی در پایان هر ماه محاسبه ودر بستانکاری معرفین عزیز منظور خواهد گردید.