09120424854
0 0 ريال

مشتری عمده به خریداران محترمی که سقف خرید حداقل یکی از اقلام فاکتور آنها از مقدار مشخص شده آن کالا چه از نظر حجمی و چه ریالی بیشتر شود "مشتری عمده" نامگذاری می گردد.
شایان ذکر است به کل فاکتور مشتریان عمده تخفیف خاصی تعلق خواهد گرفت.
خریداران حرفه ای
 آندسته از خریداران محترم که جزء مالکین، پیمانکاران ویا کارفرمایان دولتی می باشند در صورت ارائه مشخصات تکمیلی ومذاکرات مرتبط،"خریدار حرفه ای" نامیده می شوند و به غیر از تخفیفاتی که به مشتریان عمده داده می شود از تخفیفات منحصر به فرد و فروش اعتباری نیز بهرمند خواهند گردید.
خریدار دارای معرف
 به خریدارانی که توسط معرف با سیستم آشنا می شوند و کد معرف آنها ثبت شده باشد اعم از مشتری عمده و خریداران حرفه ای به غیر از تخفیفات متعلقه به همان گروه، تخفیفی به عنوان همراهی معرف نیز بصورت مازاد به آنها تعلق خواهد گرفت. این دسته از خریداران اصطلاحاً "خریدار دارای معرف" نامیده می شوند.
معرفین
آندسته از عزیزانی که با توجه به تنوع و قیمت مناسب محصولات ارائه شده در این سایت، آنرا به سازندگان، مالکین، پیمانکاران وکارفرمایان دولتی معرفی مینمایند، تا پایان پروژه های معرفی شده به ازای کلیه خریدهای انجامی ماهانه، درصدی در پایان هر ماه محاسبه ودر بستانکاری معرفین عزیز منظور خواهد گردید.